Kao i mnogim drugim programskim jezicima pa tako i u PHP-u varijable nam služe da pohranimo neku vrijednost. Kada spremimo neku vrijednost u neku varijablu možemo je koristiti dalje u kodu bez potrebe da ponovo upisujemo tu vrijednost.

Evo primjera:
 

$ime_korisnika = "Mario";Primjetite navodnike kod imena Mario.

ili

 

$broj = 189;Primjetite da kod brojeva ne trebaju navodnici.

Pravila imenovanja varijabli

- PHP varijable moraju početi sa slovom ili znakom _
- PHP varijable mogu sadržavati jedino alfa-numeričke znakove a-z , A-Z, 0-9 ili _
- Varijable sa više riječi trebale bi biti razdvojene sa _ ili ih možete napisati ovako da razlikujete riječi u imenu:
 

$mojaVarijabla