Tagovi su oficijelna sintaksa HTML jezika. Tagovi mogu imati različitu namenu, od toga da definišu sam html dokument, tj. njegov početak i kraj, pa do taga koji služi za umetanje slika.

Izgled osnovnog HTML dokumenta, ili šta dokument HTML tipa mora da sadrži da bi bio ispravan?

Svaki HTML dokument ima minimalni broj tag-ova koji moraju biti sadržani i to u odredjenom redosledu da bi html dokument bio validan. Ispod je dat primer osnovnog HTML dokumenta.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>
Naslov dokumenta</title>

<meta charset=”UTF-8″>
</head>
<body>

Sadržaj dokumenta..
</body>
</html>

Hajde da objasnimo primer iznad.

Na početku dokumenta nalazi se <!DOCTYPE html>. Ovaj tag mora da bude prvi kod koji se nalazi u html dokumentu i govori pretraživaču o kojoj verziji HTML jezika/sintakse se radi. Ovako napisan, govori pretraživaču da se radi o dokumentu HTML verzije 5. Ovo je inače jedini oblik deklaracije u HTML verziji 5 za razliku od prethodnih verzija koje su imale mnogo veći broj opcija.

Iza njega, u drugom redu, nalazi se <html> otvarajući tag. Ovaj tag govori pretraživaču da na ovom mestu počinje HTML dokument, da unutar njega može da se nadje sve što HTML dokument sadrži. On predstavlja kontejner* u okviru koga će se nalaziti svi ostali HTML tagovi sa svojim sadržajem, sve do njegovog zatvaranja. </html> tag predstavlja zatvarajući deo <html> taga i ujedno poslednju liniju HTML dokumenta.

*kontejner je prostor unutar otvarajućeg i zatvarajućeg taga u okviru koga se nalazi neki HTML sadžzaj: tekst, slika ili nešto treće.

Sve što se nalazi ispod zatvarajućeg </html> taga (koji je inače poslednja linija html dokumenta) neće biti tretirano kao ispravna sintaksa i različiti pretraživači će se prema tom sadržaju odnositi na različite načine. Svakako, tako napisan html document ne smatra se validnim.

U trećem redu nalazi se <head> otvarajući tag. Sve do njegovog zatvarajućeg taga (</head>) nalaziće se kod koji je sastavni deo HTML dokumenta ali se NE prikazuje u prozoru pretraživača.

Unutar head taga mogu se nalaziti sledeći tagovi: <title>, <meta>, <style> ali i mnogi drugi.

Da bi lakše upamtili, sve unutar head taga NE prikazuje se u prozoru pretraživača, dok se sve što se nadje u okviru taga body prikazuje!