Syntaxe su pravila koja moramo poštovati pri pisanju nekog koda tako da bi taj kod radio. O programskom jeziku ovisi kakve ćemo syntax koristiti.
 

<?php
neki kod
?>Ako hoćete da vaš php kod radi onda se on mora nalaziti unutar ovih tagova.

Kako spremiti PHP stranicu?

Ako hoćete da browser izvrši vaš kod u toj stranici stranica (datoteka) mora imati ekstenziju .php

Razmaci

Razmaci u PHP-u su potpuno dopušteni. U PHP skripti možete koristiti razmake, uvlačiti određene dijelove koda sa Tab tipkom; za razliku od HTML gdje razmaci nisu dopušteni.

Hello world!

Sada ćemo napraviti primjer jedne HTML i PHP stranice:
 

<html>
<head>
<title>jednostavna stranica</title>
</head>
<body>
<?php
echo "Hello World!";
?>
</body>
</html>Rezultat u browseru:
Hello World!

Točka-zarez ;

; ovaj znak na kraju koda govori da je PHP tvrdnja gotova i taj znak nikad nesmijete zaboraviti

Komentari

Komentari u PHP su slični komentarima u HTML-u, ali PHP ima 2 tipa komentara:
1) jednolinijski komentar. Kada stavite ovaj znak // sve desno od tog znaka će biti komentar
2) višelinijski komentar.
ova vrsta komentara počinje sa /* i završava sa */