VIDLJIVI DEO HTML DOKUMENTA (

)

U sledećem redu nalazi se otvarajući tag

i on govori pretraživaču da sve što se u okviru njega nadje, prikaže u svom prozoru. Unutar body taga mogu se nalaziti i tagovi koji nemaju zatvarajući deo i oni koji ga imaju. Ovo pravilo važi i za head sekciju dokumenta.

Na kraju koda imamo tag koji zatvara body i odmah nakon njega zatvarajući html tag

Da zaključimo, tagovi su elementi HTML stranice koji mogu imati različito značenje, tj. uloge. Sami HTML tagovi se ne prikazuju na web stranici. Na web stranici se prikazuje njihov sadržaj!

VRSTE TAGOVA

Sintaksa taga koji ima i otvarajući i zatvarajući deo

sadrzaj…

Uzećemo za primer tag po imenu h1. Tag h1 je namenjen za pisanje teksta koji logički predstavlja glavni naslov strane. Ako pretpostavimo da naslov prikazan na web strani treba da glasi „Osnovne odlike HTML jezika“ to ćemo u HTML dokumentu napisati ovako:

 

Osnovne odlike HTML jezika

 

Prikazano u prozoru pretraživača

7-tag-h1-html

U ovom primeru:

 

predstavlja otvarajući tag

 

Osnovne odlike HTML jezikapredstavlja sadržaj h1 taga

 

predstavlja zatvarajući deo taga

 

Kao drugi primer, navešćemo tag p namenjen ispisivanju teksta na web strani, slično paragrafu u Word dokumentu.

 

Svaki HTML dokument ima minimalni broj tag-ova koji moraju biti sadrzani u bilo kom html dokumentu i to u odredjenom rasporedu. Svaki HTML dokument ima minimalni broj tag-ova koji moraju biti sadrzani u bilo kom html dokumentu i to u odredjenom rasporedu. Svaki HTML dokument ima minimalni broj tag-ova koji moraju biti sadrzani u bilo kom html dokumentu i to u odredjenom rasporedu. Svaki HTML dokument ima minimalni broj tag-ova koji moraju biti sadrzani u bilo kom html dokumentu i to u odredjenom rasporedu.

.

 

I u ovom slučaju biće prikazan samo tekst koji se nalazi unutar otvarajućeg i zatvarajućeg p taga (

,

) kao na slici ispod:

 

8-p-tag-html

Tagovi koji imaju otvarajući i zatvarajući deo su tagovi koji sadrže tekst.

Sintaksa samozatvarajućeg taga

Samozatvarajući tag je tag koji ima samo otvarajući deo, a ostale informacije koje govore o sadržaju koji će se umesto njega prikazati na web strani sadržane su u takozvanim atributima koji se nalaze unutar njega.

Kada su unutar body taga, samozatvarajući tagovi ne sadrže tekst.

Najbolji primer je tag koji služi za prikazivanje slika na web stranici. Sintaksa taga izgleda ovako:

<"lokacija_i_ime_slike“>

A primer

prikazan u pretraživaču izgleda kao:

9-samozatvarajuci-tagovi-html

src=”logo_it4you.png” koji se pored službene reči img nalazi u samom tagu govori pretraživaču gde da pronadje sliku koju treba da prikaže, u ovom slučaju logo_it4you.png

img tag ima još jedan obavezan atribut – alt. Taj atribut predstavlja opis slike koji pretraživači kao Google, itd. koriste pri klasifikovanju sadržaja. Ostali tagovi su opcioni.