Operatori se koriste da upravljaju ili izvode operacije na varijablama i vrijednostima.
Kako je puno operatora koji se koriste u PHP, oni su svrstani u sljedeće kategorije:

Pridružujući operatori (Assignment Operators)
Matematički (aritmetički) operatori (Arithmetic Operators)
Uspoređivajući operatori (Comparison Operators)
Znakovni operatori (String Operators)
Kombinirani matematički i pridružujući operatori

Pridružujući operatori

-koriste se da bi izjednačili dvije varijable ili da izjednače vrijednost jedne varijable sa vrijednosti druge varijable.
-takva pridruživanja obavljamo sa znakom jednakosti “= “
Primjer:


$prva_varijabla = 9;
$druga_varijabla = $prva_varijabla


Sada obadvije varijable sadrže vrijednost 9.

Matematički operatori

Operator Značenje
+ zbrajanje
- oduzimanje
* množenje
/ dijeljenje
% ostatak

Kod:


<?php
$zbrajanje = 2 + 4;
$oduzimanje = 6 - 2;
$mnozenje = 5 * 3;
$dijeljenje = 15 / 3;
$ostatak = 5 % 2;
echo "zbroji: 2 + 4 = ".$zbrajanje."<br />";
echo "oduzmi: 6 - 2 = ".$oduzimanje."<br />";
echo "pomnozi: 5 * 3 = ".$mnozenje."<br />";
echo "podijeli: 15 / 3 = ".$dijeljenje."<br />";
echo "izracunaj ostatak: 5 % 2 = ".$ostatak.";
?>Prikaz:
zbroji: 2 + 4 = 6
oduzmi: 6 - 2 = 4
pomnozi: 5 * 3 = 15
podijeli: 15 / 3 = 5
izracunaj ostatak: 5 % 2 = 1

Uspoređivajući operatori

-koriste se da bi provjerili odnos između varijabli i/ili vrijednosti. Imaju dva rezultata :true i false. Ovo su najvažniji u PHP-u:

$a = 1; $b = 2;

Operator Značenje Primjer Rezultat
== jednako $a == $b false
=== apsolutno jednako $a===$a true
!= nije jednako $a != $b true
< manje od $a < $b true
> veće od $a > $b false
<= manje ili jednako od $a <= $b true
>= veće ili jednako od $a >= $b false

Znakovni operatori

-točka "." se koristi da bi se spojila dva stringa
Kod:


<?php
$prvi_string = "Bok";
$drugi_string = " stari";
$novi_string = $prvi_string . $drugi_string;
echo $novi_string . "!";
?>


Prikaz:
Bok stari!

Kombinirani matematički i pridružujući operatori

U programiranju ćete vrlo često naići na potrebu da povećate varijablu za neki određeni iznos. Najjednostavniji primjer je brojač. Recimo da želite povećavati brojač za jedan.


$brojac = $brojac + 1;


Ali, kraće to možete napraviti ovako:

$brojac += 1;Ovakav operator će napraviti isto kao i ovaj prošli. Jedini manjak ovog novog operatora je da smanjuje čitljivost koda programerima koji nisu naučili na takav operator. Ovo su primjeri najpoznatijih operatora:Operator Značenje Primjer Drugi način:
+= plus jednako $x += 2; x = $x + 2;
-= minus jednako $x -= 4; x = $x - 4;
*= množenje jednako $x *= 3; x = $x * 3;
/= dijeljenje jednako $x /= 2; x = $x / 2;
%= ostatak jednako $x %= 5; x = $x % 5;
.= ulančena izjednačavanja

$moj_string.="bok";
$moj_string = $moj_string."bok"Prije/Poslije-povećanje i Prije/Poslije-smanjenje

Postoji i još kraći način za dodavanje ili oduzimanje 1 od varijable. Da dodamo jedan varijabli koristimo operator ++

$x++; ovo je jednako $x += 1; ili $x = $x + 1;

Ako želimo oduzeti jedan od varijable koristimo -- operator:
$x--; ovo je jednako $x -= 1; ili $x = $x - 1;

Također, možemo odrediti želimo li uvećati varijeblu za jedan prije nego što se linija koda izvrši ili nakon njezinog izvršavanja:

Kod:


<?php
$x = 1;
echo "vrijednost x sa poslije-uvecanja = " . $x++;
echo "<br /> vrijednost x poslije poslije-uvecanja je " . $x;
$x = 1;
echo "<br />vrijednost x sa prije-uvecanja = " . ++$x; echo "<br /> vrijednost x poslije prije-uvecanja je" . $x;
?>


Prikaz:
vrijednost x sa poslije-uvecanja = 1
vrijednost x poslije poslije-uvecanja je = 2
vrijednost x sa prije-uvecanja = 2
vrijednost x poslije prije-uvecanja je = 2