Ukoliko ste totalni početnik, pre nego što počnete sa bilo kojim drugim tutorijalom, preporučujem vam da se upoznate sa nekim od osnovnih termina u vezi sa web-om. Ukratko ću vam pružiti sliku šta je to u stvari web i kako funkcioniše.

World Wide Web (WWW) - ili skraćeno samo Web, je sistem medjusobno povezanih hipertekstualnih dokumenata kojima se pristupa preko Interneta.

Hipertekst dokument (Web Stranica) - je vrsta elektronskog dokumenta koja u sebi pored teksta može da sadrži i slike, tabele i druge elemente.

Server - predstavlja hardver (kompjuter) ili softver (programsku aplikaciju) koja služi da isporuči sadržaj kome se može pristupiti preko Interneta.

URL - je adresa dokumenata i drugih resurasa na Internetu. Sastoji se od dva dela, protokola koji se koristi (HTTP, FTP...) i lokacije resursa, koja može da bude IP adresa (http://74.125.87.104) ili naziv domena (http://www.geolink.rs).

HTTP (Hypertext Transfer Protokol) - je mrežni protokol koji predstavlja glavni i najčešći metod prenosa podataka na web-u. To je protokol za komunikaciju izmedju servera i klijenta. Osnovna namena ovog protokola je isporučivanje hipertekst dokumenata, odnosno web stranica.

FTP (File Transfer Protokol) - je mrežni protokol koji služi za prenos fajlova izmedju dva računara na mreži, odnosno izmedju klijenta i servera.

IP adresa - predstavlja jedinstveni identifikator kompjutera ili uredjaja na mreži. Današnji sistem IP adrese je 32bitni i sastoji se od četiri broja odvojena tačkom. Brojevi mogu biti od 0 do 255 što daje ukupno 4 294 967 296 (232) mogućih jedinstvenih adresa. Medjutim, usled povećanja resurasa na internetu, u skorijoj budućnosti moguć je prelazak na 128bitni sistem.

Domen - predstavlja ime koje identifikuje jednu ili više IP adresa na Internetu. Sastoji se od imena (vašeg sajta) i sufiksa, koji predstavlja skraćenicu tipa vašeg sajta (.com, .org, .rs...). Detaljnije o tome šta je domen.

Apache - je besplatni (open-source) serverski softver dostupan za skoro sve postojeće operativne sisteme (UNIX, Windows, Linux, Mac OS, FreeBSD, Solaris, itd.). Najpopularniji programski jezici koji se koriste na Apache serverima su PHP, Perl, Python i Ruby.

Lokalni server - predstavlja programsku aplikaciju koja se izvršava na vašem kompjuteru bez dodirnih tačaka sa Internetom, i koristi se za testiranje sajtova. Dva najbolja lokalna servera su XAMPP i WAMP.

Baze - predstavljaju kolekcije podataka organizovanih za brzo pretraživanje i pristup. Postoje razne vrste baza, a za Apache servere koristi se mySql.

mySql - je open-source višekorisnički sistem za upravljanje podacima. Predstavlja najčešće korišćenu bazu u internet aplikacijama.

phpMyAdmin - je programska aplikacija koja služi za upravljanje jednom ili više mySql baza.